Sözlük

ABIS

“Otomatik Biyometrik Tanımlama Sistemi” ifadesinin kısaltması.

Avuç İzi Tanıma

Bireyin avuç içi izinin fiziksel yapısını, tanıma amacıyla kullanan biyometrik bir yöntemdir.

Biyolojik Biyometrik Özellik

Öğrenilmiş davranıştan ziyade öncelikle anatomik veya fizyolojik özelliğe dayanan biyometrik bir özelliktir. Biyolojik özelliklerin baskın olabileceği biyometrik yöntemlerin örnekleri arasında parmak izi, el geometrisi ve iris sayılabilir.

Biyometrik Tanımlama Cihazı

Biyometrik verileri toplar, okur ve karşılaştırır.

Biyometrik Uygulama

Biyometrik veri içeren herhangi bir sistemin uygulanması.

Bulut

İnternet üzerinden ulaşılabilen ve kullanmak için sunucu ve ek donanım kurulumu gerektirmeyen, dünyanın dört bir yanındaki veri merkezleri üzerine kurulu ve birden fazla aktörün kullanımına açık sunuculardır.

Canlılık Tespiti

Sunulan biyometrik numunenin son kullanıcıdan geldiğini doğrulamak için kullanılan tekniktir. Canlılık tespiti yöntemi, sistemi sahtekarlık saldırılarına karşı korumaya yardımcı olur.

Çevrim İzi

Tırnaktan tırnağa çevirerek alınan izler.

Derin Öğrenme

Derin öğrenme, kişinin öğrenme biçimlerini taklit etmeyi hedefleyen ve gün geçtikçe gelişen yapay sinir ağları vasıtasıyla gerçekleştirilen makine öğrenmesinin bir çeşididir.

Düz Basım İz

Parmağın aşağıya bakacak şekilde ve düz tutularak taranması.

Ekstraksiyon

Elde edilen biyometrik örneğin bir referansla karşılaştırılabilmesi için biyometrik verilere dönüştürülmesi işlemidir.

Fizyolojik veya Fiziksel Biyometrik

Biyometrik veri olarak kullanılan fiziksel bir özelliktir. Buna parmak izleri, yüz tanıma, kulak şekli, iris tanıma, avuç içi ve retina taramaları dahildir.

Hatalı Kabul Oranı

Doğrulama görevinde çalışırken biyometrik performansı ölçmek için kullanılan bir istatistiktir. Sistemin yanlış kabul üretme yüzdesi, bir kişi başka bir bireyin mevcut biyometrisi ile yanlış bir şekilde eşleştirildiğinde ortaya çıkar.

ISO - Uluslararası Standardizasyon Örgütü

151 ülkeden ulusal standart enstitülerinin oluşturduğu sivil toplum ağı. ISO, tüketiciler ve kullanıcılar gibi paydaş gruplarının ihtiyaçları gibi hem iş gereksinimlerini hem de toplumun daha geniş ihtiyaçlarını karşılayan çözümler üzerinde bir fikir birliğine varılabileceği bir köprü kuruluş olarak hareket eder.

İzleme Listesi

Bazen biyometrik sistemlerin gerçekleştirdiği üç görevden birini tanımlayan açık kümeli tanımlama olarak adlandırılan bir terimdir. Şu soruları cevaplar: Bu kişi veri tabanında mı? Eğer öyleyse, kim bunlar? Biyometrik sistem, bireyin biyometrik şablonunun izleme listesindeki birinin biyometrik şablonuyla eşleşip eşleşmediğini belirler. Birey kimlik iddiasında bulunmaz ve bazı durumlarda sistemle kişisel olarak etkileşime girmez.

Kimlik Doğrulama

Biyometride "kimlik doğrulama", kişinin iddia ettiği kişi olup olmadığının ölçümü işlemine verilen genel isimdir.

Kullanıcı

Herhangi bir biyometrik satıcının istemcisi. Esasen, teknolojiyi satın alan ancak kendilerini sisteme kaydettiren veya kaydettirmeyen müşterilerdir. Son kullanıcılar, biyometrik verilerini sisteme kaydeden kişilerdir.

Mobil Biyometri Merkezi

Mobil biyometri istasyonu, tır, otobüs veya treyler türü bir aracın biyometrik tarayıcılar ve biyometrik delil ve veri analizi cihazları ile donatılması sonucu ortaya çıkan ve sahada çalışma kolaylığı sağlayan araçlardır.

NIST – Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü

Üretkenliği artırmak, ticareti kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak için ölçüm, standartlar ve teknolojiyi geliştiren ve teşvik eden ABD Ticaret Bakanlığı içinde düzenleyici olmayan bir federal kurum.

On Parmak İzi

Kimlik ve pasaport çıkartma veya vatandaş ve göçmen kaydı gibi işlemler sırasında devlet görevlileri tarafından sisteme kaydedilen ve sahibi bilinen izlere on parmak izleri denir.

Papil

Her bir parmak izinde, onu eşsiz kılan ve papil olarak adlandırılan hatlar bulunur. Papiller, embriyonun oluşumu sırasında rastgele doku gelişimine bağlı olarak oluştuklarından, hiçbir papil yapısı diğeri ile aynı değildir. Parmak izine kimlik belirleyici ve ayırt edici özelliğini kazandıran da işte bu papillerdir.

Sensör

Biyometrik girişi dijital sinyale dönüştüren ve bu bilgiyi işleme cihazına ileten biyometrik bir cihazda bulunan donanım.

Şifreleme

Herhangi bir biyometrik verinin kolayca okunamayan bir koda dönüştürülmesi.

Tanımlama veya Kimlik

Şablonlar ve diğer biyometrik referanslarla eşleştirilen biyometrik numune.

Validasyon

Bir biyometrik örneğin, kimliği talep edilen sistemdeki biyometrik verilerle karşılaştırılması işlemidir.

Yakalama

Son kullanıcıdan biyometrik veriyi toplama veya kaydetme sürecidir.

Algoritma

Bir bilgisayar sistemine belirli bir sorunun nasıl çözüleceğini söyleyen sınırlı bir talimat veya adım dizisidir. Bir biyometrik sistemin birden fazla algoritması vardır. Örneğin; görüntü işleme, şablon oluşturma, karşılaştırma vb.

Benzerlik Puanı

Biyometrik örnek ile referans arasındaki benzerlik veya korelasyon derecesini gösteren, biyometrik algoritma tarafından döndürülen bir değerdir.

Biyometri

Her bireye özgü fiziksel özellik veya örüntü. Genellikle sisteme kayıtlı olan bir kişinin kimliğini doğrulamak için kullanılır. Biyometrik desenler parmak izi, iris taraması, yüz tanıma ve hatta ses tanıma ile ilgili olabilir.

Biyometrik Teknoloji

Biyometrik verileri kullanmak için tasarlanmış bir sistem veya uygulamadır. Ayrıca sistemde kullanılan biyometri türüne göre de sınıflandırılabilir.

Biyometrik Veri

Bireyden alınan ve kişiye özgü örneği içeren veridir.

Canlı Yakalama

Canlı bir kullanıcıdan biyometrik sistem kullanarak biyometrik numune toplama süreci.

Çekirdek Nokta

Parmak izinin "merkezi". Bir sarmal deseninde, çekirdek noktası dairelerin ortasında bulunur. Bir döngü örüntüsünde, çekirdek noktası en içteki döngünün üst bölgesinde bulunur. Daha teknik olarak, bir çekirdek noktası, en içteki yukarı kıvrımlı sürtünme sırt çizgisindeki en üst nokta olarak tanımlanır. Bir parmak izinin birden fazla çekirdeği olabilir.

Davranışsal Biyometrik Özellik

Biyolojiye dayalı olandan ziyade zamanla öğrenilen biyometrik özelliklerin tümüdür. Tüm biyometrik özellikler bir şekilde hem davranışsal hem de biyolojik özelliklere bağlıdır. Davranışsal özelliklerin baskın olabileceği biyometrik yöntemlerin örnekleri arasında imza tanıma, yürüme ve tuş vuruşu dinamikleri bulunur.

Doğrulama

Biyometrik sistemin, gönderilen bir örneği daha önce kaydedilmiş, bir veya daha fazla şablonla karşılaştırarak, bireyin talep edilen kimliğini doğrulamasıdır.

E-Kapı

Elektronik kapının kısaltması olan e-kapı, havaalanları, sınır kapılarındaki kontrol noktaları ve önemli devlet binalarının girişinde, birden fazla biyometrik tarayıcı ve kart okuyucuyla çok adımlı kimlik kontrolü yapabilen ve biyometrik kayıt alabilen yapıları tarif eder.

Eşleştirme

Bir şablonu gönderilen bir biyometrik örnekle eşleştirme işlemi. Daha sonra, puanın eşiği karşılayıp karşılamadığına göre reddedilir veya kabul edilir.

FRVT

(Face Recognition Vendor Test) Yüz tanıma teknolojilerinin değerlendirildiği bir test türü.

Hatalı Ret Oranı

Doğrulama işlemi yapılırken biyometrik performansı ölçmek için kullanılan bir istatistiktir. Bir birey kendi mevcut biyometrik şablonuyla eşleştirilmediğinde yanlış bir “red” işlemi meydana gelir.

İş Hacmi Oranı

Bir biyometrik sistemin belirtilen zaman aralığında işlediği biyometrik işlemlerin sayısıdır.

Kayıt

Biyometrik verilerin bir veri tabanında saklanması amacıyla toplanması ve işlenmesi.

Kişisel Kimlik Numarası (PIN)

Erişimi sağlamaya yarar ve genellikle bir sisteme dört haneli bir numara girilir.

Minutiae

Parmak izindeki papillerin aldığı şekiller, oluşturduğu kıvrımlar, bu hatlardaki kesintiler, “minutiae” olarak adlandırılır. Bir papil hattının nerede bittiği, nerede çatallandığı, iki minutae arasındaki uzaklık, parmak izlerinin birbirlerinden ayırt edilmesini sağlar. İki parmak izi görüntüsündeki minutiae’ları karşılaştırmak, iki izin aynı kişiye/parmağa ait olup olmadığına dair bilgi verir.

Mürekkep Baskı

Parmağın mürekkeple ıslatılmış bir yüzeye bastırıldıktan sonra kâğıda bastırılması sonucu oluşan parmak izi.

Olay Yeri İzleri

Suç mahallinden toplanan, sahibi bilinmeyen ve kriminal delil özelliği taşıyan izlerdir.

On Parmak Kartı

Bir kişinin her iki el parmaklarının düz basım ve çevrim izlerinin, kişinin yüz görüntüsü ve demografik bilgileri ile saklandığı dosyalardır.

Parmak İzi Tanıma

Bireyin parmak izinin fiziksel yapısını tanıma amacıyla kullanan biyometrik bir yöntemdir. Çoğu parmak izi tanıma sisteminde kullanılan önemli özellikler, çatallanmaları ve tepe uçlarını içeren minutiae noktalarıdır.

Son Kullanıcı

Kaydolmak, doğrulamak veya tanımlamak için sistemle etkileşime girecek birey.

Tanıma

Temel işlevleriyle ilgili biyometrik sistemlerin (Örneğin yüz veya iris) tanımlanmasında kullanılan genel bir terimdir.

Uygulama Programı Arayüzü (API)

Bir geliştirici tarafından uygulamayı standartlaştırmak için kullanılan bir dizi protokole verilen isimdir. Örneğin, bir API herhangi bir biyometrik sisteme bir uygulama geliştirici tarafından eklenebilir veya değiştirilebilir.

Veri Tabanı

Bir veya daha fazla bilgisayar dosyasından oluşan bir koleksiyon. Biyometrik sistemler için, bu dosyalar biyometrik sensör okumaları, şablonlar, eşleşme sonuçları, ilgili son kullanıcı bilgileri vb. içerebilir.

Yüz Tanıma

Bireyin yüzünün görünür fiziksel yapısını, “tanıma” amacıyla kullanan biyometrik modalitedir.