Etik Politika

PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.

ETİK POLİTİKASI


I. AMAÇ

Papilon olarak Etik Politikasını oluşturmaktaki öncelikli amacımız ortak bir kurum kültürü yaratmak, uyumlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve topluma karşı sorumlu bir Şirket olabilmektir. Bu amaç doğrultusunda; kurum itibarını gözeterek kurumu geliştirmek, yasal gerekliliklere uygun davranmak, paydaşların beklentilerini doğrultusunda hareket etmek, rakiplere karşı şirketin konumunu korumak ve güçlendirmek, oluşabilecek bir suistimalin ve kriz ortamının olası etkilerini azaltarak, şirketin

değişimlere uyum sağlaması hedeflenmektedir.


II. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

İşbu Politika Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi’ni ve çalışmakta olan tüm personelini kapsar ve Yönetim Kurulu’nun sorumluluğunda İnsan Kaynakları birimi ve Etik Temsilcileri aracılığıyla takip edilir. 2012 yılında kurulan şirketimizin çalışanlarına daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayabilmesi, bütünlük içerisinde gelişebilmesi adına şirket etik kodlarımızın ve değerlerimizin geliştirilmesi gerekliliği ile yaşayan bir kavram olarak etiğin katkılarının sürdürülebilir olmasını düşünmekteyiz.


Etik kod, yaygın tanımı ile iş hayatındaki evrensel doğruların belirlenmesi, bu doğrular ışığında hareket edilmesi ve şirket çalışanlarının davranışlarına rehberlik etmesi için hazırlanan yazılı kurallar bütünüdür. Papilon ailesinin her üyesi tarafından Papilon Etik Kodlarına azami uyum sağlanır ve bu politikada yer alan her bir etik kurala uymaları beklenir. Yönetim Kurulu Üyeleri Etik Politikası'nda tanımlanan davranış kurallarını benimser.


Her bir Papilon çalışanı hayatın en doğru şekilde ilerlemesini ister. Bu politika çalışanlarımızı olması gerekenler hakkında bilgilendirerek doğruya nasıl ulaşabileceklerini anlatmaktadır. Bu sebepten Papilon Etik Politikası kurumsal web adresimizde kamuya açık, herkesin ulaşabileceği şekilde mevcuttur. Bu politika kapsamında hiçbir çalışana özel imtiyaz tanınmaz, bütün çalışanlar eşit değerlendirilir. Etik olmayan herhangi bir eylemi gören, ancak görmezlikten gelen ve durumu raporlamayanlar etik kuralları ihlal ediyor olarak değerlendirilir.

Etik Temsilcileri etik ihlali durumunu yazılı olarak Yönetim Kurulu’na yazılı olarak raporlar.


1. TEMEL ETİK İLKELERİMİZ

Papilon’un, tüm menfaat sahipleri ile toplumun isteklerine de cevap verecek şekilde geliştirilmesi temel ilkelerimizdir. Papilon, en temel kaynağın ‘insan’ olduğunun bilincindedir. Değeri ve yararlılığı dolayısıyla tüm canlılara özenli ve ölçülü davranır. Herhangi bir kişiyi, kişinin hakkını ve fikrini asla aşağılamaz; kişilere, kişilerin haklarına ve fikirlerine değer verir. Açık iletişimin esas olduğu ilişkilerle iyi niyetli, anlayışlı ve saygılı davranırlar. Kurum aidiyetinin benimsenmesine özen gösterir. Farklı fikirleri, kararları, takım çalışmasını, ortak aklı, esnek düşünebilmeyi/davranabilmeyi teşvik eder. Taviz verilmeden uygulanan bu ilkeler, Papilon markasının sürdürülebilir olması amacıyla tüm çalışanlar tarafından iş yerindeki sorumlulukların temelini oluşturan kriterler olarak görülmelidir.


2. DAVRANIŞ KURALLARIMIZ

Papilon’da tüm çalışanlar sorumluluklarının bilinciyle hareket eder. Kişiler stresini ve duygularını yönetebilir, bunları bir motivasyon aracı olarak kullanır ve takım çalışmasının daha etkin olmasını sağlar. Karşıdaki kişinin emniyetsiz hissetmesine sebep olacak davranışlar sergilememeye özen gösterir.


Farklılık ve çatışma yönetiminde proaktif bir yaklaşım sergiler, yapıcı bir şekilde çatışmayı yönetir. Hedeflere ulaşmak için gerekli çabayı gösterme sürecinde her türlü faaliyetin hesabını verir. Her durumda başkasının arkasına saklanmak ya da başkasını suçlamak yerine hesap verebilir bir tavır takınır.


Etik olmayan davranışları önlemeye çalışır ve gerekli uyarıları yapar. Çalışma arkadaşlarının görevlerini yerine getirmelerini engelleyecek davranışlarda bulunmaz, iş ahengini bozmaz. Üçüncü kişiler hakkında iş ahengini ve çalışma uyumunu bozacak söylemlerde bulunmaz. Dürüst ve tutarlı davranışları sayesinde çalışma arkadaşları ile arasındaki güven duygusunu sağlamlaştırır. Paydaşlar ile bir araya geldiğinde Papilon’u en iyi şekilde temsil eder, davranış ve tutumuna dikkat eder. Şirket içi ortak alan kullanımında duyarlı ve hassas davranır. Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirir.


3. ÇIKAR ÇATIŞMALARININ ÖNLENMESİ

Papilon’da statüyü, bireysel gücü (unvan, fiziksel, yaş) ya da kolektif gücü (sayı fazlalığından kaynaklanan güç) kötüye kullanmak şahsi çıkar anlamına gelir ve kurallara aykırıdır. Çalışanlar unvan ve yetkiden faydalanarak kendisi, yakınları ve üçüncü kişiler için haksız menfaat sağlayacak hiçbir iş ilişkisine giremez. Ticari ilişki içinde bulunulan bir başka şirkette yakınlarının pay veya maddi menfaat sahibi olması durumunda yöneticisine bilgi verir. Papilon varlıklarını kendi çıkarları veya şirket içinden/dışından herhangi biri yararına kullanmaz, kullandırmaz. Tüm çalışanlar Papilon çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutar. Aynı zamanda farklılıkların avantaja çevrilmesine imkân verir, üstünlük yaratmasını engeller.


4. SOSYAL SORUMLULUK

Papilon’daki tüm çalışanlar sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları sosyal faaliyetlerde gönüllü olmaları hususunda şirket tarafından desteklenirler. Kişiler sık sık yardım etme, sorumluluk üstlenme ve sahiplenme eylemlerinde bulunurlar. Öğrenirler ve öğretirler. Hem kendilerinin hem de çalışma arkadaşlarının iyiliği için çabalarlar. Menfaat sahiplerine karşı açık, dürüst, tutarlı bir iş birliği sergilerler.


5. GİZLİLİK

Tüm Papilon çalışanları, içsel bilginin önemini bilir ve mekân fark etmeksizin bilgi gizliliğini sağlar. İçsel bilgiyi şahsi ve üçüncü kişi menfaati için kullanmaz, gizliliğin korunması için özen gösterir. Şirketin gizlilik ve bütünlüğünü gözetirken tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen gösterir ve korur. Resmi makamlar ve yasalar zorunlu kılmadıkça her türlü gizli bilgiyi üçüncü kişiler ile paylaşmaz. Görevi gereği sahip olduğu şirket içi süreçler, fikri mülkiyetler, bilgi ve buluşlar hakkında paylaşımda bulunmaz. Ücret bilgisinin kişiye özel olduğunu bilir, herhangi biriyle paylaşmaz ve herhangi birinin ücretini öğrenmeye çalışmaz. İçsel bilgileri şirket içinde/dışında umumi yerlerde paylaşmaz. Daha önce çalıştığı işyeri ve/veya işverenlere ait gizli nitelikteki bilgi ve belgeleri Papilon'a ya da diğer çalışma arkadaşlarına ifşa etmez. Papilon çalışanlarından bu tarz bilgi ve belgeleri ifşa etmesini talep etmez.


6. AYRIMCILIĞIN VE TACİZİN ÖNLENMESİ

Papilon çalışanları her bir bireyi, din, dil, ırk, cinsiyet, politik ve diğer görüşler ile ulusal ve sosyal kökeninden bağımsız olarak eşit görür. Yaş, dil, ırk, etnik köken, sağlık durumu, cinsiyet, medeni durum, din, kültürel yapı, siyasal düşünce ve felsefi inanç gibi farklılıkları gözetmeksizin herkese eşit davranır ve değer verir. Çeşitliliğin zenginlik olduğunu bilir. Bu ilkeyi ihlal edenlerin hareketlerine ve davranışlarına tolerans göstermez, ayrımcı muamele yapanlara şahit olursa uyarır. İşe alma süreçlerinde; cinsiyet, yaş, din, dil, ırk, etnik veya ulusal köken farklılıklarında ayrım gözetmez. İşe alım ve terfi süreçlerinde sadece iş için uygun olan nitelik ve becerileri ele alır, fırsat eşitliği gözetir. Tarafsızlığı esas alır.


7. HAYVANLARIN VE ÇEVRENİN KORUNMASI

Çevre koruma bilinciyle davranan Papilon, davranmayanları uyarır ve bu bilinci artırmaya yönelik çalışır. Hiçbir çalışan çevreyi tehdit edecek davranışlarda bulunmaz. Kişiler herhangi bir canlının emniyetsiz hissetmesine neden olacak her davranıştan kaçınır. Çevre ve doğa dostu teknolojiler geliştirilmesi için çalışır.


8. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Güvenli bir iş ortamı sağlamayı ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmeye dikkat eder. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınan önlemleri uygular. Karşısındaki kişinin emniyetsiz hissetmesine neden olacak davranışlardan kaçınır.


9. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından, kamuya yapılacak her türlü açıklamada izlenecek yöntem Papilon Bilgilendirme Politikası’nda yer almakta olup, bu düzenlemelere uygun hareket edilir. Papilon Yatırımcı İlişkileri Birimi, Sermaye Piyasası Mevzuatındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlar.


10. YASALARA VE ŞİRKET ETİK KODLARINA UYUM

Tüm Papilon çalışanlarının yasalara ve şirket etik kodlarına dair sorumlulukları vardır. Tüm kayıtların yasal süreler kapsamında sağlıklı bir şekilde tutulmasını ve arşivlenmesini sağlar. Yürürlükte olan yasalara, mevzuata ve Papilon düzenlemelerine aykırı gördükleri ya da şüphelendikleri durumları bildirmekle yükümlüdür. Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamaz. Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi sorumluluk altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmaz. Yasalara daima uyar.


11. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Papilon’un rüşvet ve yolsuzluk karşısındaki tavrı sıfır toleranstır. Papilon’un tüm çalışanlarını, Yönetim Kurulu Üyelerini, pay sahiplerini ve Papilon’un ticari ve sosyal ilişki içinde olduğu tüm menfaat sahiplerini kapsar. Rüşvet ve yolsuzluk her durumda kesinlikle yasaktır. Şirket’in faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm ülkelerde geçerlidir. Bu düzenlemeleri ihlal etmek, Şirket itibarına zarar verebileceği gibi cezai ve hukuki sonuçların meydana gelebileceği ciddi bir suçtur. Papilon olarak, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin önemine inanarak rüşvet ve yolsuzluğun her türlüsünü önleyebilmek adına gerekli önlemleri alırız.


Herhangi bir Papilon çalışanı ya da paydaşının rüşvet ve yolsuzlukla ilgili herhangi bir eyleme şahit olunması durumunda derhal Etik Temsilcilerine bu durumu bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilen bu şikayetler doğrultusunda ya da direkt Etik Temsilcilerinin, rüşvet ve yolsuzluk eylemini tespit etmesi halinde,


a. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili herhangi bir eylem veya teşebbüsün tespiti halinde zaman

kaybetmeden yasal merciilere başvuru yapılarak gerekli bildirimler yapılır.

b. Papilon çalışanının rüşvet ve yolsuzlukla herhangi bir ilişiğinin olmasının tespiti ya da Etik

Temsilcilerine yapılan şikâyet durumunda çalışanın yazılı savunması alındıktan sonra derhal

gerekli aksiyonlar alınır. İş akdinin feshinin son çare olması ilkesi göz önünde

bulundurularak uyarı, kınama, ücret kesintisi gibi yaptırımlar uygulanabilir.


12. HEDİYE VE İNDİRİMLER

Papilon çalışanları, hediye ve indirim kabulü konularında sağduyu ile hareket eder; yıllık toplamda 500 TL’nin üzerinde menfaat kabul etmez. Reddedilemeyecek makamlar tarafından verilen ve nezaket ölçüleri çerçevesinde kabul ettiği hediyeleri en geç 2 gün içerisinde İnsan Kaynakları Birimine raporlar. Raporlanan hediyelerin Papilon bünyesinde muhafaza edilmesini sağlanır. Ziyaretlerde üst yönetimin bilgisi dahilinde Papilon’un tanıtımına katkı sağlayabilecek, mütevazi ölçülerde tanıtım malzemesi hediye olarak verebilir. İş görüşmesi ve ortak çalışma faaliyetleri ile ilişkili olan davetleri (toplantı saatleri içerisinde öğle yemeği, sonrası için organize edilmiş akşam yemeği/kokteyl gibi) kabul edebilir.


Zımnen veya açıkça bir karşılığa bağlanan hediye ve menfaatler, rüşvet veya komisyon almak/vermek veya teklif edilmesi kesinlikle yasaktır. Papilon çalışanlarının, iş ilişkisi içinde bulunduğu kişi/ kurumlardan karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul etmesi ve etkinlik, konaklama, seyahat gibi giderlerini karşılatması hiçbir şart altında kabul edilmez. Yurtdışı iş seyahatlerinde karşılıklı hediye takdim edilmesinin gerektirdiği durumlarda, bu hediyeler sadece üst yönetimin onayıyla Şirket adına kabul edilir.


13. SİYASİ FAALİYETLER

Papilon, siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adayları destekleyici faaliyetlerde bulunmaz. Bu kişi ve kuruluşlara bağış yapmaz. Papilon çalışanları, herkesin siyasi görüşüne saygı duyar. Propaganda ve benzeri faaliyetlere katılmayı kabul etmez. Papilon, faaliyetlerini yürütürken sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ile her türlü kamu kurum ve kuruluşuna hiçbir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile faaliyetlerini gerçekleştirir. Papilon’daki işini sonlandırmadan herhangi bir seçimde adaylığını koymaz. Papilon’a ait kaynakları siyasi amaçlı faaliyetlerde kullanmaz.


14. UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLARIN BİLDİRİLMESİ

Yasalara ya da iş etiği ilkelerinin ihlali hakkında bütün şüpheler Etik Temsilcilerine en kısa sürede bildirilir.


Etik Temsilcileri aşağıdaki kişilerden oluşur:

Başkan–Papilon Yönetim Kurulu Üyesi

Üye–Papilon Hukuk Danışmanı

Üye– Papilon İnsan Kaynakları Müdürü


Uygun olmayan davranışların ya da şüphelerin yüz yüze bildirim yapılmak istenmemesi durumunda herhangi bir endişe olmadan etik hattı kullanılabilir. Bu durumda doğrudan etik@papilon.com.tr EPosta adresine veya 0 (312) 231 20 28 numaralı faksa şikayetler ya da şüpheler bildirilebilir, irtibat kurulabilir. Ayrıca 0 (312) 231 20 26 numaralı telefon hattından İnsan Kaynakları Müdürü'ne ulaşılabilmektedir.


Etik hattının amacı Papilon Etik Politikası konusunda belirsizlik olduğunda kişilere açıklık getirilerek net bilgi verilmesini sağlamak ve etik ihlali şüphesini çekinmeden bildirebilmektir. Herhangi bir şikâyet ya da şüphe bildirimi Etik Temsilcileri tarafından en kısa sürede değerlendirilecektir.