×

Sağlık hizmetlerine erişim, ancak sağlık politikalarının toplumsal değişimlerle paralel dönüşmelerini ve işlemelerini sağlayacak, hükümet ve sağlık otoritelerinin işbirliği ile belirlenen

aşamalı ve süreklilik arz eden planlarla mümkündür.

Hastalıkların tanı ve tedavi süreçleri, sağlık problemlerinin önlenmesi ve halkın sıhhat düzeyinin yükseltilmesi gibi tüm uygulamalar sağlık hizmetleri olarak tanımlanmaktadır.

Papilon Sağlıklı Biyometrik Provizyon Sistemi

Sağlık hizmetlerinin etkisi ve verimi ölçülürken, adaletli organizasyon ve dağılımın yanı sıra finansmanın sağlanması ve sunulmasına yönelik çalışmalar önemli parametreler olarak ön plana çıkmaktadır. Hizmet kullanımındaki kontrol mekanizmaları ve hastalıkların insidans ve prevalans bilgileri gibi epidemiyolojik verilerin toplanarak planlamada kullanılması toplum sağlığında karşılaşılan sorunların doğru tespiti için vazgeçilmez hale gelmiştir. Söz konusu verilerden anlamlı çıkarsamalar yapmak, uzun vadede toplanan verinin hakkının verilmesine ve vatandaşların bilgilerini teslim ederek sergiledikleri güvenin tam karşılık bulmasına imkan tanıyacak ve kamu sağlığı problemlerine bulunan çözümleri önemli ölçüde geliştirecektir. Bu açıdan söz konusu verilerin anlamlı hale gelmesi ve bütünlük arz etmesi için kişinin demografik bilgilerinin, aile ve ikametgah bilgisinin, geçirdiği operasyonlar ve gördüğü tedaviler, kullandığı ilaçlar, tıbbi cihazlar ve hastalık geçmişinin kayda geçmesi zorunluluk haline gelmiştir.

Günümüzde sağlık ve hastalık bölgesel olmaktan çıkmış küresel endişeler yaratmaya başlamıştır.

Kıtalararası seyahatin kolaylığı, temas, vücut salgıları ve hava yolu ile taşınan hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor. Bu da, salgınlarla küresel çapta arttırılmış önlemler, genişletilmiş sağlık hizmetleri ve tüm vatandaşların kontrol ve tedavi gereksinimlerini karşılayacak geniş bir hizmet ağı ile mücadele etmeyi zorunlu kılıyor. Gelişen teknoloji, artan maliyetlere karşı kaliteli, ulaşılabilir ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri sunmak isteyen otoritelere önemli fırsatlar sunuyor. Bunun farkına varan birçok sağlık kuruluşu yeni teknolojileri kendi altyapılarına entegre ederek, maliyetleri azaltıp, sağlık hizmetleri kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. Sağlık kuruluşlarının, gelişmiş teknolojileri ve elektronik tıbbi kayıt sistemini etkin bir şekilde kullanmaya başlamasıyla kayda değer miktarda tasarruf edebilecekleri öngörülmektedir.

Sağlık ekonomisi, sağlık ve sağlık hizmetlerindeki harcamalar ile üretimin etkinliği, değeri ve anlayışı ile ilgili ekonomik bir daldır. Sağlık sektöründeki denetçilerin görevi, maliyetle mücadele ederken hizmet kalitesini artırmak, varlıklarını korumak ve kaliteyi arttırmaktır.

Maliyetlerin kontrol altına alınması sağlık hizmetlerindeki var olan etik ihlallerin tanımlanması ve gruplandırılmasını gerektirmektedir. Sağlık sektöründeki etik ihlaller;

● Tıbbi kimlik hırsızlığı,

● Sağlanmayan bir hizmetin maliyetini isteme,

● Gereksiz hizmetlerin faturaya dahil edilmesi,

● Sağlık hizmetinin farklı bir kodla listelenmesi yoluyla sağlık hizmetinin ödenmesi

olarak sıralanmaktadır.

Sağlık hizmetleri konusunda yapılan etik ihlallerinde ilk sırada yer alan tıbbi kimlik hırsızlığının neden olacağı zararlara karşı alınabilecek önlemlerden biri olarak karşımıza çıkan biyometrik kimlik doğrulama sistemleri, kamu ve özel sektör kuruluşlarında iç kontrol yapısının önemli bir parçası olarak hızla yerini almaktadır.

Kişinin fiziksel özelliklerine ve davranış biçimlerine göre kimlik doğrulamasını sağlayan biyometrik sistemler,

işletmelerde özellikle verilere ve varlıklara erişimi kısıtlayarak, ihlalerin mümkün olduğunca azaltılması ve varlıkların korunmasında etkin rol oynamaktadır.

Bir kişi tarafından yapılan kimlik iddiasının doğru olduğunun onaylanması doğru kişiye doğru hizmetin verilmesinin temelidir. Ancak halihazırda süren ve ileride ortaya çıkması veya yinelemesi mümkün pandemi veya yerel bulaş tehditleri nedeni ile kullanılan teknolojilerin de sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtı gibi önlemlerle uyumlu olması zorunluluktur. 

Bu sebeple temassız biyometrik kimlik doğrulamasının önemi günümüzde daha da anlaşılır hale gelmiştir.

Yüz tanıma ve/veya iris tanıma bir cihazla veya diğer insanlarla temas gerektirmeyen güvenli ve sağlıklı biyometrik doğrulama yöntemleridir.

Papilon temassız biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile

hizmet almak isteyen kişinin yüz ve/veya iris tanıma sistemleri ile sağlık hak sahipliği sorgulamasının yapılması mümkün. Elektronik sağlık kayıtları ile eşleştirilen yüz/iris biyometrik doğrulama hastaların kullandığı ilaçlardan tıbbi malzemelere ve hastalık geçmişlerine dair tanı ve tedavi sürecini hızlandıracak bilgilere hızlı erişim sağlayacak ve MR, sintigrafi, tomografi, röntgen gibi filmlerin gereksiz çekilmesi gibi noktaların kontrol altında tutulmasına ve etik dışı işlemlerin önüne geçilmesine imkan verecektir.

Papilon, sağlığı bütünlüklü ve hayatın her alanına nüfuz etmiş bir konsept olarak tanımlıyor ve sağlık hizmeti veren kurumların sorumluluklarının tanı ve tedavi sürecinin ötesine geçtiğini biliyor. Bu bilinçle, söz konusu kurumlarda yapılan her bir işlemin halk sağlığını korur ve iyileştirir tarzda olmasını sağlayacak çözümler üretiyor. Bunu yaparken, hizmet sağlayıcıların hakları ve güvenliklerinin de sağlık sisteminin doğru işlemesi için olmazsa olmaz olduğunu gören ve gösteren bir yaklaşım sergiliyor ve tüm hizmet sağlayıcıları, hem kendi kuruluşlarının sağlıklı yönetimi hem de halk sağlığının korunumu için bu farkındalığı ve çabayı paylaşmaya davet ediyor. Papilon’un kuruma özel üretilen çözümleri, sizin ihtiyaçlarınızı sizin yerinize fark edip karşılar ve yönetim ve tedavi süreçlerinde sarf ettiğiniz emeklerinizin karşılığını tamı tamına aldığınızdan emin olmanızı sağlar.