×

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. A.Ş. (“Papilon” veya “Şirketimiz”) tarafından aşağıda belirtilen amaç ve şartlar çerçevesinde işlenebileceğini, aktarılabileceğini ve saklanabileceğini anladığınızı kabul ve beyan edersiniz.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Papilon olarak kişisel verilerinizi; iş başvurunuzun uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sizinle iletişime geçilmesi, Şirketimizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin insan kaynakları, hakla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, Şirketimizin yasal, idari veya sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizden gelen talep ve soruların cevaplanması, Şirketimizin internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla, iş başvurunuz olumsuz sonuçlanmış olsa dahi, KVK Kanunu’nun 4, 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen şartlara uygun olarak işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca gerekli güvenlik önlemlerini de alarak saklayabiliriz.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verilerinizi, yukarıda işbu Bildirimin (1) no’lu maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak topluluk şirketlerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize veya alt yüklenicilerimize aktarılabiliriz. Papilon olarak, kişisel verilerinizi, gerekli tüm güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verilerinizi; iş başvurusunda bulunmak için iletişime geçtiğiniz işyeri ve diğer fiziksel ortamlarımız ile internet sitelerimiz, diğer elektronik ortamlarımız, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla veya diğer topluluk şirketleri, referans olarak gösterdiğiniz veya çalışma ve eğitim geçmişinizde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar, işe alım platformları ya da anlaşmalı olduğumuz diğer kişi ve kurumlar veya yetkili kamu kurum ve kuruluşları kanalıyla yazılı, sözlü ve diğer şekillerde elde edebiliriz.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayalı olarak veya (i) veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörüldüğü, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olduğu, (iii) hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu, (iv) verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu ya da (vi)  temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde açık rızanız olmaksızın işleyebiliriz.

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca, veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme, verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, silinmesini veya yok edilmesini ve düzeltme ve silme işlemlerinin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Kanun’un 13’üncü maddesi gereğince, kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, bu talebinizi, kimliğiniz ve kullanmak istediğiniz hakkınız hakkında yeterli bilgi ve açıklamayla birlikte Mebusevleri Mah., Ergin Sk., No: 9, Çankaya / Ankara, Türkiye adresine bizzat veya noter kanalıyla veya papilon@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresimize kayıtlı elektronik posta (KEP) ile veya info@papilon.com.tr e-posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletebilirsiniz.